Lớp

6A

6B

7A

7B

8A

8B

9A

9B

Thứ 2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

1

SH- T Trí

SH- T Phú

SH- C Quyên

SH- C Thu

SH- C Nhung

SH- C Nhân

SH- T Chung

SH- T Tường

3

Sinh –T Phú

Văn – C hung

Toán- C Quyên

N Ngữ - C Thu

Địa – C Nhân

CN – T Thìn

Lý – T Chung

Hoá – T Tường

4

Toán- T Trí

N Ngữ - C Thu

Toán- C Quyên

CN –T Phú

Văn – C Nhung

Hoá – T Tường

Địa – C Nhân

Lý – T Chung

5

Toán- T Trí

N Ngữ - C Thu

CN –T Phú

Toán- C Quyên

Văn – C Nhung

Lý – T Chung

Hoá – T Tường

Địa – C Nhân

Thư 3

1

N Ngữ - C Thu

Toán- T Trí

Tin – T Chỉnh

Hoạ- C Miến

Sử -T Thi

Toán – T Chững

Văn – C Hiền

CN – T C Hòa

2

Toán – T Trí

Hoạ- C Miến

Tin – T Chỉnh

N Ngữ - C Thu

Toán – C Quyên

Sử -T Thi

Văn – C Hiền

Toán – T Chững

3

GDCD- C Thu

Sử - T Thi

Hoạ- C Miến

Tin – T Chỉnh

Toán – C Quyên

GDCD – C Hà

Toán – T Chững

Văn – C Hiền

4

Hoạ- C Miến

N Ngữ - C Thu

Toán – C Quyên

Tin – T Chỉnh

GDCD – C Hà

Toán – T Chững

Sử -T Thi

Văn – C Hiền

Thư 4

1

Văn – C Hiền

Văn –C Nhung

CN –T Phú

Địa –C Nhân

Hoạ- C Miến

N Ngữ - TQ Hoà

Sinh –T Vinh

Sử -T Thi

2

Văn – C Hiền

Văn – C Nhung

Sử - T Thi

CN –T Phú

Địa – C Nhân

Hoạ- C Miến

N Ngữ - TQ Hoà

Sinh –T Vinh

3

N Ngữ - C Thu

Toán- T Trí

Lý – T Chung

Sử - T Thi

Sinh –T Vinh

Địa – C Nhân

N Ngữ - TQ Hoà

GDCD – C Hà

4

N Ngữ - C Thu

Toán- T Trí

Địa –C Nhân

Lý – T Chung

Văn – C Nhung

Sinh –T Vinh

GDCD – C Hà

N Ngữ - TQ Hoà

Thư 5

1

Lý – T Chung

CN – T Phú

Văn – C Nhung

Sinh –T Vinh

Hoá – T Tường

Địa – C Nhân

Văn – C Hiền

Toán- T Chững

2

Địa –C Nhân

Sinh –T Phú

Sinh –T Đàn

Toán- C Quyên

CN – T Thìn

Hoá – T Tường

Văn – C Hiền

Lý – T Chung

3

Sinh –T Phú

Lý – T Chung

Văn – C Nhung

Địa –C Nhân

Toán – C Quyên

TC Hoá –TTường

Toán- T Chững

Văn – C Hiền

4

CN – T Phú

Địa –C Nhân

Toán- C Quyên

Văn – C Nhung

TC Hoá –TTường

Toán – T Chững

Lý – T Chung

Văn – C Hiền

5

 

 

Địa –C Nhân

Toán- C Quyên

Lý – T Chung

Toán – T Chững

 

 

Thư 6

1

Văn – C Hiền

Tin- T Trí

Nhạc – T Cường

Sinh –T Vinh

Hoá – T Tường

N Ngữ - TQ Hoà

Tin – T Chỉnh

Sử -T Thi

2

Văn – C Hiền

Tin- T Trí

Văn – C Nhung

Sử - T Thi

Toán – C Quyên

N Ngữ - TQ Hoà

Hoá – T Tường

Sinh –T Vinh

3

Sử - T Thi

Nhạc – TCường

Văn – C Nhung

Toán- C Quyên

N Ngữ - TQ Hoà

Văn – C Hiền

Tin – T Chỉnh

Hoá – T Tường

4

Nhạc – T Cường

Toán– T Trí

Sử - T Thi

Văn – C Nhung

N Ngữ - TQ Hoà

Văn – C Hiền

CN – T C Hòa

Tin – T Chỉnh

5

 

 

N Ngữ - TQ Hoà

Văn – C Nhung

 

 

Sử -T Thi

Tin – T Chỉnh

Thư 7

1

Tin – T Trí

Sinh –T Phú

Sinh –T Đàn

N Ngữ - C Thu

Nhạc – T Cường

Văn – C Hiền

Toán- T Chững

N Ngữ - TQ Hoà

2

Tin – T Trí

Văn – C Nhung

GDCD- C Thu

Nhạc – T Cường

N Ngữ - TQ Hoà

Văn – C Hiền

Sinh –T Vinh

Toán- T Chững

3

CN – T Phú

GDCD- C Thu

N Ngữ - TQ Hoà

Văn – C Nhung

Sinh –T Vinh

Nhạc – T Cường

Văn – C Hiền

Toán- T Chững

4

Toán- T Trí

CN – T Phú

N Ngữ - TQ Hoà

GDCD- C Thu

Văn – C Nhung

Sinh –T Vinh

Toán- T Chững

Văn – C Hiền